TOEPASSING

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten van de coach.

Van deze algemene voorwaarden kan alleen, na overleg, schriftelijk worden afgeweken.

De algemene voorwaarden worden aan de ouders van de minderjarige leerling en aan de meerderjarige student/cursist overgemaakt en ze kunnen op eenvoudig verzoek worden bezorgd. Deze algemene voorwaarden zijn te raadplegen op www.aidacoaching.be.

DE DIENSTVERLENING

Door de aard van de dienstverlening van de coach en de nadrukkelijke inbreng van de leerling/student/cursist streven beide partijen naar een betere bewustwording en verandering bij de leerling/student/cursist op vlak van studiemethode en –attitude en studie(her)oriëntering. De leerling/student/cursist bepaalt zelf of, en hoe snel hij/zij een verandering teweegbrengt en blijft op ieder moment zelf verantwoordelijk voor zijn/haar proces.

Bij de start van de coaching krijgt de leerling/student/cursist het document “Afspraken voor een vlotte samenwerking”. Dit document omvat concrete afspraken rond opdrachten en taken en kan eenvoudig opgevraagd worden. De dienstverlening van de coach vervangen geen, psychologische of psychiatrische begeleiding. Voor het achterhouden van informatie rond deze materie kan de coach geen verantwoordelijkheid opnemen. Adviezen van de coach zijn voorstellen, ideeën en suggesties en dienen altijd beoordeeld te worden door de ouders van de minderjarige leerling, de leerling/student/cursist.

BEROEPSGEHEIM

De coach is gebonden aan het beroepsgeheim.
Alles wat in het contact tussen coach en leerling/student/cursist besproken wordt, is en blijft vertrouwelijk.

De coach deelt het besprokene nooit met derden, tenzij de leerling/student/cursist uitdrukkelijk toestemming geeft om te overleggen. De coach deelt het besprokene met de ouders van de minderjarige leerling, tenzij de leerling dit expliciet niet wenst.

ATTESTEN

Coaching is begeleiding. De coach maakt geen conclusies en stelt daarom, onder geen enkel beding, attesten op.

HET INTAKEGESPREK

Alvorens te kunnen starten met een coachingtraject is er een intakegesprek. Een kennismakingsgesprek duurt ongeveer 30 minuten en is vrijblijvend.
Op basis van dit gesprek kan zowel de leerling/student/cursist of de ouders van de minderjarige leerling als de coach beslissen of coaching is aangewezen. Een intakegesprek houdt geen enkele verplichting in voor het opstarten van een coachingstraject, noch voor de leerling/student/cursist, noch voor de coach.

HET COACHINGGESPREK

Een coachinggesprek duurt maximum 75 minuten. Tijdens elke coachinggesprek is er ruimte voor 1 thema of 1 vraag.

DATUM TIJD en PLAATS

De leerling/student/cursist doet er alles aan om de gemaakte afspraken stipt na te komen.

We starten stipt op het afgesproken uur. Indien de leerling/student/cursist te laat op afspraak komt wordt de sessietijd ingekort zodat volgende leerling/student/cursist, op de agenda, niet dient te wachten.

De coachingsessies kunnen aan huis plaats vinden, online, of anders afgesproken. Wenst de leerling/student/cursist de coaching aan huis, dan komt er een kilometervergoeding bij vanaf 15 km.

Van 1 juli 2022 tot 30 juni 2023 is het nieuwe bedrag €0,4170 per kilometer (zie omzendbrief).

BELET EN ANNULATIES

Afspraken kunnen ten laatste 48 uur vooraf geannuleerd worden per e-mail of telefoon.

Als een afspraak niet of te laat wordt afgezegd, wordt het honorarium (van 1 sessie) in rekening gebracht, behalve in geval van ziekte van de leerling/student/cursist of betrokkenheid bij een verkeersongeval.

Bij annulatie wordt een vervangende afspraak gemaakt op basis van beschikbaarheid. De coach houdt zich het recht voor een geplande afspraak te wijzigen in geval van ziekte of overmacht.

De leerling/student/cursist wordt hieromtrent met spoed op de hoogte gesteld. De coach zal andere data aanbieden. De leerling/student/cursist heeft in dit geval geen recht op schadevergoeding.

BETALINGEN

De coaching sessies worden per maand gefactureerd. Het is ook mogelijk om na elke sessie contant te betalen.

Indien in het kader van de coaching door de coach externe accommodatie is besproken, en deze is niet tijdig geannuleerd door de ouders van de minderjarige leerling/student/cursist, worden de kosten doorberekend.

Facturen worden per mail of per post verstuurd op uw vraag. De facturen zijn betaalbaar binnen 14 dagen. Bij gebreke aan betaling op de vervaldag wordt het openstaande saldo rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met 10%. Klachten dienen gedaan te worden binnen 8 dagen na leverdatum. Het Belgisch recht is van toepassing op de overeenkomsten van AIDAcoaching. Elk geschil met betrekking tot het sluiten, de geldigheid, de uitvoering en/of de beëindiging van deze overeenkomst zal worden beslecht door de bevoegde rechtbank te Hasselt.

Studiecoaching tijdens de Corona-periode

Welke regels gelden voor studiecoaching aan huis?

  • De coach/begeleider is slechts aanwezig voor de duur die strikt noodzakelijk is.
  • Het dragen van een mondmasker (of elk alternatief in stof) is verplicht voor zowel de coach/begeleider als de klant ouder dan 12 jaar (als de afstand van 1,5 m niet mogelijk is).
  • De plek waar de coaching plaats vindt, moet voldoende verlucht kunnen worden.
  • De coach/begeleider neemt de gepaste hygiënemaatregelen om zijn handen, de gebruikte werkinstrumenten te desinfecteren tussen elke klant.
  • De leerling/student/cursist gebruikt eigen werkinstrumenten (laptop, pennen,…).

Studiekeuzebegeleiding tijdens Corona-periode

Bij voorkeur gaan deze sessies online door via Zoom of Teams.

Voor studiekeuzebegeleiding aan huis gelden bovenstaande regels.